Säännöt

Lataa säännöt tästä linkistä

IMS säännöt_10.2.2019

 

ISOKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY SÄÄNNÖT                    (Hyv. vuosikokous 10.2.2019 ja

                                                                                                             Patentti- ja rekisterihall. 9.4.2019)

                                                                                                            

 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

Yhdistyksen nimi:            Isokylän Metsästysseura ry

Kotipaikka (=kotikunta):  Kemijärvi

Yhdistys on perustettu elokuun 7. päivänä 1962 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

Seura voi liittyä jäseneksi tarkoitusperiään palveleviin keskusjärjestöihin ja piireihin.

 

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
 3. metsästysampumaurheilua
 4. kenneltoimintaa ja
 5. edistää turvallista ja eettistä metsästystä.

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 2. suorittamalla riistanhoitotyötä;
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 6. kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia;
 8. opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
 9. edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja järjestämällä koiranäyttelyitä
 10. seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §

 SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat:

 1. maanomistajajäsen;
 2. maanomistajaperheenjäsen;
 3. ei maanomistajajäsen;
 4. koejäsen;
 5. kunniapuheenjohtaja;
 6. kunniajäsen ja
 7. kannatusjäsen.

Seuran hallitus voi hyväksyä:

Maanomistajajäseneksi yksityisen maanomistajan, joka on vuokrannut seuralle metsästysoikeuden omistamaansa vähintään kymmenen (10) hehtaarin metsästykseen soveltuvaan maa-alaan. Hallitus voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä.

Maanomistajajäseneksi jakamattoman kuolinpesän osakkaan, kun kuolinpesä/yhtymä on laillisesti vuokrannut seuralle metsästysoikeuden perikunnan omistamaan metsästykseen soveltuvan vähintään kymmenen (10) hehtaarin maa-alan. Kuolinpesä/yhtymä katsotaan yhdeksi maan metsästysoikeuden vuokraajaksi. Vuokrasopimuksessa on kuolinpesän/yhtymän ilmoitettava sen jäsenen nimi, joka käyttää kuolinpesän/yhtymän metsästysoikeutta, ja joka hakee seuran jäsenyyttä. Muut kuolinpesän osakkaat ja heidän lapsensa ovat maanomistajan perheenjäseniä. Hallitus voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä.

Kaikki seuran alueella olevat maansa metsästysoikeuden vuokranneet metsästämättömät maanomistajat voivat siirtää jäsenoikeutensa yhdelle vuokrasopimuksessa nimeämälleen henkilölle. Tällaista henkilöä kutsutaan maanomistajajäseneksi.  Mikäli metsästysoikeuden siirtänyt maanomistaja myöhemmin hakee ja hyväksytään seuran jäseneksi, siirron saanut henkilö erotetaan seurasta. Hallitus voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä.

Maanomistajaperheenjäseneksi maanomistajan rintaperillisen sekä hänen avio- tai avopuolison sekä heidän lapset. Hallitus voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä tai avioliiton tai avoliiton päättymisen vuoksi.

Ei maanomistajajäseneksi seuran alueella vakituisesti kaksi vuotta asuneen muun henkilön. Hallitus voi erottaa jäsenen välittömästi, jos jäsen muuttaa pois seuran alueelta.

Koejäsenyys kestää kaikilla jäsenryhmillä enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran

kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran

toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jäsenyyttä haetaan aina kirjallisesti seuran hallitukselta. Kaikki jäsenet hyväksyy tai ei hyväksy seuran hallitus.

 5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joista talvikokous vuosittain päättää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Huomautuslaskuista on oikeus periä lain mukaiset perimiskulut.

Maanomistajajäsen, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 10 hehtaaria, metsästykseen soveltuvan tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Edellä mainittu henkilö on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksun niiltä vuosilta, joina hän harjoittaa metsästystä seuran alueella ja talvikokous on määrännyt jäsenmaksun maksettavaksi.

 Maanomistajajäsen, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa metsästykseen soveltuvan vähintään 10 hehtaarin tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan liittymismaksusta.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.

 Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

Jäsen on velvollinen

 1. vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien kaikkien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön;
 2. osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla;
 3. osallistumaan seuran toimintaan talvikokouksen vuosittain vahvistaman velvoitteen verran;
 4. suorittamaan talkoo- ja riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman talkoo- ja riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran;
 5. pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan talkoo- ja riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle;
 6. ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotöihin taikka toimintaedellytyksiä tukevaan talkootyöhöntai jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle toimintamaksun, jonka suuruuden seuran varsinainen kokous vuosittain vahvistaa. Toimintamaksu on suoritettava seuralle varsinaisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Seuran hallitus voi erityisestä syystä (esim. ikä tai sairaus) vapauttaa jäsenen toimintamaksun tai toimintavelvoitteen suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

6 § 

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen kahden (2)perättäisen toimintavuoden aikana;
 2. toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;

 1. toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa;
 2. pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää tai
 3. ei täytä sääntöjen 4 § mukaisuutta jäsenyyttä koskevia vaatimuksia.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi­-helmikuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 1. sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 3. seuran kotisivuilla

 

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

 1. todetaan kokouksen laillisuus;
 2. hyväksytään työjärjestys;
 3. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 5. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali;
 6. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
 7. toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
 8. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta;
 9. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksuista
 10. päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta, kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
 11. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
 12. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaisesti saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
 13. valitaan metsästyksenjohtajat;
 14. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
 15. valitaan seuran mahdolliset edustajat Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin;
 16. käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 17. päätetään Kemijärven Riistanhoitoyhdistyksille ja Lapin Kennelpiirille tehtävistä esityksistä;
 18. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan

voida tehdä päätöstä.

 10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuranmetsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaantehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinenkokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä onmäärätty. 

12 §

 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntienkokouksissa on

pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan jasihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat. 

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdäänyksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

 PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

 1. toimittaa Riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
 2. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
 3. pitää seuran jäsenluetteloa;
 4. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
 5. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
 6. hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 7. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
 8. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
 9. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 10. päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

 SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 20 §

 SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Kemijärven riistanhoitoyhdistykselle.

 21 §

 MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.