Säännöt

Lataa säännöt tästä linkistä: Isokylän metsästysseura ry säännöt

 

ISOKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

 

Yhdistyksen nimi on Isokylän Metsästysseura ry ja kotipaikka Kemijärven kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

 

2 §

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS

 

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnon-suojelua ja ampumaurheilua sekä metsästyskoirien kasvatusta.

 

3 §

 

YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) pyrkii huolehtimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;

2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksen vartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;

3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;

4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta ja järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;

6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirin pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyjä, käyttökokeita ja kilpailuja sekä;

7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 §

 

YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENTEN VELVOITTEET SEKÄ MAKSUT

 

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen hallituksen päätöksellä jäseniksi hyväksytään.

Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on edellisen lisäksi se, että henkilö on asunut kolme vuotta ja asuu edelleen yhdistyksen alueella Isokylällä tai, että hän luovuttaa yhdistyksen käyttöön metsästyskelpoista maata vähintään 10 hehtaaria.

Yhdistykseen kuuluu maanomistaja-, maanomistajaperheen- sekä ei-maanomistajajäseniä. Maanomistajajäseniä ovat vähintään 10 hehtaaria seuran käyttöön luovuttaneet jäsenet. Maanomistajaperheenjäseniä ovat maanomistajajäsenien perheenjäsenet sekä heidän aviopuolisot. Muut jäsenet ovat ei-maanomistajajäseniä.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen käyttöön metsästyskelpoista maata vähintään 10 hehtaaria luovuttaneilta henkilöiltä ei peritä lainkaan liittymismaksua tai jäsenmaksua.

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai muuhun yhdistyksen yhteiseen talkootyöhön sitä määrää, jonka vuosikokous vahvistaa, on velvollinen suorittamaan yhdistykselle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.

Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava yhdistykselle viimeistään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohtaan mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

5 §

 

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN JA YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

 

Jäsen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä, voi yhdistyksen hallitus erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista hallituksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin

voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi myös aina erottaa edellä mainitulla tavalla jäsenen, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjeellisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä puheena olevaa päivää lukuun ottamatta.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä.

Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Yhdistys katsoo sellaisen jäsenen eronneen yhdistyksestä, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

 

 

6 §

 

YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus pyritään valitsemaan siten, että maanomistajajäsenistä tulee puheenjohtaja sekä neljä (4)varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, ei-maanomistajajäsenistä kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen, ellei vuosikokous toisin päätä.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen,

mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannosta.

Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen ja muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta yhdistyksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on paikalla. Äänten sattuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa arpa.

 

 

 

7 §

 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallituksen tehtävänä on:

1) kutsu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;

2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;

4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;

5) nimetä tarvittaessa yhdistyksen poissaolevia jäseniä edustavat henkilöt, riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;

6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23§:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;

8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa;

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntömuutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;

10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa hallituksen jäsenten nimet ja osoitteet asiaomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä

11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

8 §

 

YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi sihteerin kanssa.

 

 

9 §

 

YHDISTYKSEN TOIMINTAVUOSI

 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 

10 §

 

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Hallitus kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

 

 

11 §

 

VUOSIKOKOUSASIAT

 

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4) esitetään hallituksen laatima tilikertomus kuluneelta toimintavuodelta;

5) esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä myös kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;

8) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;

9) hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;

10) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

11) valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

12) käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

13) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa poissa olevia yhdistyksen jäseniä edustetaan;

14) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä

15) käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

 

 

12 §

 

KESÄKOKOUSASIAT

 

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevan metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

13 §

 

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 10 §:ssä on määrätty.

 

 

14 §

 

YHDISTYKSEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNTÖ

 

Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan yhdistyksen kokouksissa.

15 §

 

JÄSENEN OIKEUDET

 

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymissä metsästyssäännöissä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

 

 

16 §

 

KIRJAAMISVELVOITE

 

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ynnä muusta toiminnasta.

 

 

17 §

 

YHTEISTYÖ

 

Yhdistys toimii yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

 

 

18 §

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

19 §

 

YHDISTYKSEN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

 

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaiselle on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

20 §

 

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 

Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan, päätökseksi tulee se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Jokaisella liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Maanomistajajäsen on äänioikeutettu ilman maksuja ja muita velvoitteita.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

 

21 §

 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 

Yhdistyksen, sen hallituksen ja jaostojen sekä toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai se on hyväksyttävä kokouksessa.

 

 

22 §

 

YLEISTÄ

 

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.